932 054 733 jc@jcmari.net

Avís legal

 

Responsable del tractament Dades de contacte del responsable Joan Carles Marí i Associats, S.L.
Carretera Sarria a Vallvidrera, 226, Barcelona
Tel. 932 054 733info@jcmari.net
Període de conservació La previsió legal que obliga a conservar-los per raons fiscals y comptables, i a conservar-los per tenir-los a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, llevat que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.
Destinataris Destinatari de la cessió Empresas que formen part de JOAN CARLES MARÍ I ASSOCIATS
Finalitat de la cessió Envio d’informació publicitària de las societats que formen part de JOAN CARLES MARÍ I ASSOCIATS
Legitimació de la cessió Consentiment de l’interessat
Moviments Internacionales de dades No es produeixen.
Transferència internacional No es produeixen.
Encarregats de tractament Les dades podran ser cedides a proveïdores amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat de l’Encarregat de Tractament.
Drets Quins drets te? Té dret al fet que li confirmem si estem tractant a les seves dades.

Dret a accedir a les seves dades, rectificar-les si són inexactes o suprimir-les particularment si ja no cal tractar-les.

En determinats casos podrà sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas els utilitzarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.

En determinats casos es pot oposar al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Dret a revocar el consentiment.
Com pot exercitar-los? Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit a la direcció a dalt senyalada o enviar un comunicat al correu electrònic info@jcmari.net .

Haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita sigui satisfet i, a seu torn, ha d’adjuntar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també document que acrediti la representació i document identificatiu del mateix.

Si vol disposar d’un model per això podrà:

Utilitzar un model oficial de l’Agencia:  https://www.aepd.es/areas/


Sol·licitar-nos un model: info@jcmari.net

Possibilitat de reclamar davant l’AEPD Així mateix, l’informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets o la forma de exercir-los podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-lo pot dirigir-se a l’AGPD: http://www.agpd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid

De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un tractament titularitat de Joan Carles Marí i Associats, S.L. (emrpesa del grup), [d’ara endavant JOAN CARLES MARÍ I ASSOCIATS], amb domicili social a Carretera Sarria a Vallvidrera, 226, Barcelona, B64005754, Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom 38.004, Foli 133 Full B-314746, Inscripció 2ª, E-mail info@jcmari.net, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviament d’informació relacionada amb els productes i serveis que ofereix JOAN CARLES MARÍ I ASSOCIATS.

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@jcmari.net indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça: Carretera Sarria a Vallvidrera, 226, Barcelona o bé enviant-ho per correu electrònic a info@jcmari.net i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

JOAN CARLES MARÍ I ASSOCIATS està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s’accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d’ara endavant, la Política] informa als Usuaris de www.jcmari.net del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la Web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

JOAN CARLES MARÍ I ASSOCIATS considera essencial garantir la protecció de les dades personals per això, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades Personals.
Així doncs, en compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i del Reglament (UE) 2016/679, per mitjà del present document, JOAN CARLES MARÍ I ASSOCIATS.
informa:

1- Titularitat dels Tractaments

JOAN CARLES MARÍ I ASSOCIATS amb domicili social a: Carretera Sarria a Vallvidrera, 226, Barcelona, és titular de diferents tractaments.

En concret, les dades recaptades a través de la present Web, s’incorporen al tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], als que li serà aplicada la present política de Privacitat.

2-Recollida i Tractament

El tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], té com a principals característiques:

2.1-Finalitat

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats tractaments, consisteixen en:

a. Per al Tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina Web www.jcmari.net

b. Resoldre les qüestions formulades.

c. i remetre’ls informació sobre els nostres productes i serveis del portal titularitat de JOAN CARLES MARÍ I ASSOCIATS.

2.2-Encarregat de Tractament

En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest tractament i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l’article 28 RGPDUE). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l’ús i la confidencialitat de les dades personals, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.

2.3-Base jurídica – Consentiment

Mitjançant l’emplenament dels diversos formularis contingut a la Web esmentada anteriorment, l’interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporats al citat tractament, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè JOAN CARLES MARÍ I ASSOCIATS, trameti informació periòdica i informar dels nostres serveis.

Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@jcmari.net indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.

3-Mesures de Seguretat

JOAN CARLES MARÍ I ASSOCIATS, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

4- Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Portabilitat i Limitació

Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER] així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de JOAN CARLES MARÍ I ASSOCIATS, podran dirigir-se a l’entitat, com a responsable de tractament, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, i si escau limitació (Drets ARCOPL) respecte de les dades incorporades en el tractament.

Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

A.- El dret d’accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d’accés, l’interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

– l’enviament d’un correu electrònic a: info@jcmari.net
comunicació per escrit dirigida a: Joan Carles Marí i Associats, S.L., Carretera Sarria a Vallvidrera, 226, Barcelona.

JOAN CARLES MARÍ I ASSOCIATS, procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B.- El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos.
JOAN CARLES MARÍ I ASSOCIATS, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

C.- El dret de portabilitat podran ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).

D.- El dret de limitació podran ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

5- Canvi de Normativa

JOAN CARLES MARÍ I ASSOCIATS, es reserva el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.
Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: info@jcmari.net

6- Responsable del Tractament a nivell de grup

Totes les empreses que formen part del grup empresarial.

AVÍS LEGAL (LSSI)

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)”, posem al seu coneixement la següent informació:

Joan Carles Marí i Associats, S.L. (empresa del grup), [d’ara endavant JOAN CARLES MARÍ I ASSOCIATS], és el titular del portal Web www.jcmari.net, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a: Carretera Sarria a Vallvidrera, 226, Barcelona, B64005754, Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom 38.004, Foli 133, Full B-314746, Inscripció 2ª, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o be a través del correu electrònic a info@jcmari.net

Concepte d’usuari

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per JOAN CARLES MARÍ I ASSOCIATS, en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.

Informació sobre els vincles “links”

JOAN CARLES MARÍ I ASSOCIATS no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i JOAN CARLES MARÍ I ASSOCIATS no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la Web de www.jcmari.net, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’us o mal ús d’un vincle, tant en connectar al Lloc Web ametllerorigen.cat com al accedir a la informació d’altres webs des del mateix Lloc Web.

Renúncia i limitació de la responsabilitat

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. JOAN CARLES MARÍ I ASSOCIATS pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web, tenen la finalitat d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació dels nostres serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web.

Informació sobre l’exempció de tota responsabilitat derivada d’una fallada tècnica i de contingut

JOAN CARLES MARÍ I ASSOCIATS declina cualquier responsabilidad en caso de que existan interrupciones o un mal funcionamiento de los servicios o contenidos ofrecidos en Internet, cualquier que sea su causa.

Així mateix, JOAN CARLES MARÍ I ASSOCIATS no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

JOAN CARLES MARÍ I ASSOCIATS no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que JOAN CARLES MARÍ I ASSOCIATS realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

Informació relativa a la propietat intel·lectual i industrial

1. L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de JOAN CARLES MARÍ I ASSOCIATS.

2. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa de JOAN CARLES MARÍ I ASSOCIATS i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de JOAN CARLES MARÍ I ASSOCIATS.

3. Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per JOAN CARLES MARÍ I ASSOCIATS. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

4. Excepte autorització expressa de JOAN CARLES MARÍ I ASSOCIATS, no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” www.jcmari.net

5. Els signes distintius (marques, noms comercials) de JOAN CARLES MARÍ I ASSOCIATS, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de JOAN CARLES MARÍ I ASSOCIATS.

No comparteixi la seva informació personal

JOAN CARLES MARÍ I ASSOCIATS mai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte a JOAN CARLES MARÍ I ASSOCIATS , ni els seus números de compte bancària o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d’informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a JOAN CARLES MARÍ I ASSOCIATS, perquè procedeixin a la investigació de l’incident.

Identifiqui els correus electrònics falsos (intents de ‘spoofing’ o ‘phishing’)

Ignori tot correu electrònic que rebi en el qual se li sol·liciti informació personal o que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat de JOAN CARLES MARÍ I ASSOCIATS, o de societats del seu grup, o en el qual se li demani que pagui en un mitjà diferent de l’autoritzat per JOAN CARLES MARÍ I ASSOCIATS, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat (‘spoofing’ o ‘phishing’), i haurà de considerar-ho fraudulent.

JOAN CARLES MARÍ I ASSOCIATS utilitza el domini “ametllerorigen.cat” per els seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, per exemple: info@jcmari.net.security@hotmail.com, pot estar segur que és un correu fals.
Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula “www.jcmari.net” a la seva URL, però que li dirigiran a un lloc web completament diferent. Si desplaça el ratolí per sobre de l’enllaç, podrà veure la URL associada, que probablement tindrà un format diferent a les enllaçades en els llocs web autèntics de GRUP AMETLLER ORIGEN.

Si així i tot vostè fa clic en un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s’assembli a “Al seu Compte” o a qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignori-la i consideri-la com a fraudulenta.

Comuniqui els intents de ‘phishing’

Enviï un correu electrònic a l’adreça info@jcmari.net i adjunti el correu electrònic que considera fals. En adjuntar-nos aquest correu electrònic fraudulent, ens està ajudant a localitzar el seu origen.

Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reexpedeixi-ho a info@jcmari.neti inclogui la major quantitat d’informació possible sobre el mateix.

Click to access the login or register cheese