932 054 733 jc@jcmari.net

Serveis

ITE, rehabilitacions, certificats energètics, coordinació, control económic, obra nova…

Rehabilitació de façanes

JC Mari disposa d’una plantilla de professionals amb una àmplia experiència en la rehabilitació d’edificis. Utilitzem sempre els materials i metodologies de rehabilitació més actuals. Si la façana necessita una actuació urgent no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres: Sanejarem i protegirem la façana i es farà una diagnosi , pressupostant la solució més adient.

Rigurositat i compromis en el control econòmic.

 • Rehabilitació de façanes.
 • Rehabilitació de mitgeres.
 • Rehabilitació de cobertes.
 • Reforma interior d’habitatges.
 • Reforç estructural.
 • Accesibilitat.
 • Patis.

Sol·liciti pressupost sense compromís i contactarem amb vostè el més aviat possible

ITE – Inspecció Tècnica d’Edifici

Què és?

ITE – Inspecció Tècnica d’edifici

 • Descripció sistema envoltant
  Façanes, mitgeres, patis i coberta
 • Descripció sistema estructural
  Vertical i horitzontal
 • Descripció sistema d’instal-lacions
  Xarxa de sanejament, instal-lació d’aigua, electricitat, gas o altres fonts energètiques i ascensors.
 • Deficiències detectades i quelificació.

Com es fa?

Inspecció de l'edifici
 • Mínim 80% d’entitats visitades
 • Visita de matí o tarda. A desitjar pel client.
Redacció de ITE
 • Deficiències observades i qualificació
 • En cas de risc a persones realitzar l’informe d’actuació d’urgència i adopció de mesures de protecció.
Planificació d'activitats a 10 anys
Llibre d'ús i manteniment de l'edifici
Visita de l'ITE
Presentació a la Generalitat
Entrega al client

Per a què serveix?

En el cas que apareixin deficiències
 • Redacció de documentació tècnica
 • Elaboració de projecte tècnic
Documentació tècnica
 • Memória
 • Plànols amb detalls constructius
 • Estudi de seguretat i salut
 • Amidaments detallant: Qualitats, Tasques i Quantitats
 • Comparatius d’ofertes presentades.
Projecte tècnic
 • Tramitació de llicència (e-llicència)
 • Direcions d’obra
 • Coordinacions de seguretat i salut
 • Control econòmic de l’obra
 • Planificació de l’obra
 • Repassos de final d’obra
 • Control d’actes d’obra
 • Certificat final d’obra visat
 • Presentació i sol·licitud de certificat d’aptitud.

Certificat energètic

Què és?

Certificació energètica 

 • És el resultat del càlcul del consum d’energia necessari per satisfer la demanda energètica de l’edifici en condicions normals de funcionament i ocupació.
 • Classifica l’edifici o unitat del mateix dins d’una escala de 7 lletres, on la lletra A correspon al més eficient i la lletra G al de menys.
 • Proporcionainformació útil a l’usuari final sobre el comportament energètic de l’edifici o habitatge que vol comprar o llogar i, alhora, serveix per oferir opcions a l’usuari de com millorar-ne l’eficiència energètica mitjançant recomanacions presents en el certificat emès.
 • El procés de certificacióenergètica condueix a l’expedició d’un certificat i assignació d’una etiqueta d’eficiència energètica subscrita pel tècnic certificador.
 • L’etiqueta energètica és el distintiu que assenyala el nivell de qualificació d’eficiència energètica

certificacio energetica edificis jcmari

Com es fa?

 • Certificació energètica
 • Certificació energètica + cèdula d’habitabilitat
 • Procés de certificació energètica
 • Visita a l’inmoble. Presa de dades.
  • Fotografies interiors i exteriors.
  • Mides de l’inmoble incloent volums.
  • Recopilació d’informació de l’envolvent exterior.
 • Aixecament de plànol.
  • Qualificar els paràmetres decisius pel resultat.
 • Recopilació de dades.
  • Administratives i cadastrals de l’inmoble.
 • Càlcul d’eficiència energètica.
  • Mitjançant software CE3 o CE3x.
 • Elaboració de l’informe.
  • Qualificant l’immoble amb la lletra A-B-C-D-E-F-G
 • Proposta d’alternatives.
  • Millora de l’etiqueta energética en una/dos lletres.
 • Registre oficial de l’informe a l’ICAEN.
  • L’ICAN emetrà l’etiqueta energética

honoraris certificacio energetica edificis jcmari

 

Preguntes freqüents

Quins edificis tenen obligació de tenir un certificat d’eficiència energètica?

Els edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari, sempre que no disposin d’un certificat en vigor. També serà necessari en edificis o parts dedificis en els quals una entitat pública ocupi una superficie total superior a 250m² i que siguin freqüentats habitualment per públic.

Quines obligacions tinc amb el comprador o arrendatari?
En cas de venda de l’inmoble, el venedor haurà d’entregar al comprador un original del certificat. En cas de lllogguer será suficient amb adjuntar una còpia al contracte de lloguer.
Puc oferir o publicitar un habitatge en lloguer o compra sense el certificat energètic?
L’article 12.2 deixa clar que l’etiqueta energètica ha d’acompanyar qualsevol activitat comercial que es realitzi per a vendre o llogar l’habitatge. El certificat forma part de l’informació básica que el venedor o llogater ha d efacilitar al comprador o arrendatari. El document ha d’estar formalitzat abans de l’operació.
La certificació enerètica per a lloguer o venda de pisos certifica únicament l’habitatge o bé s’ha de certificar tot l’edifici i consequentment ho estarà l’edifici?
La certificació energètica es pot fer de les dues maneres. Exclusivament d’un habitatge dins d’un edifici o bé de tot l’edifici, de manera que tots els habitatges del mateix edifici quedaran certificats amb la mateixa qualificació.
Hi haurà inspecció per vetllar pel compliment?
L’Administració autonómica competent en materia de consum realitzarà la inspecció, que vetllarà pel seu compliment, detectarà casos de frau i sancionarà els abusos detectats.
Quina validesa té el certificat?
El certificat d’eficiència energètica tindrà una validesa máxima de 10 anys. Passat aquest termini caldrà renovar-lo.
Aquest procés m'obligarà a fer obres al meu edifici?
No, la certificació energètica d’edificis té només carácter informatiu i no obliga a fer cap rehabilitació.

Sol·liciti pressupost sense compromís i contactarem amb vostè el més aviat possible

 

Altres serveis

Control econòmic

En el sector de la construcció les desviacions econòmiques són habituals. Des del nostre despatx lluitem cada dia perquè això no succeeixi, realitzant uns amidaments fidels a la realitat i realitzant un control exhaustiu amb les certificacions del constructor.

l

Obra nova

El nostre estudi, tot i que és especialista en l’àmbit de la rehabilitació, també realitzem diferents serveis per a la construcció d’edificis d’obra nova. En fase de projecte executiu, realitzem els amidaments així com pressupostos segons la base de dades de l’ITEC (per a projectes en concurs de GISA, BIMSA) o en base a preus de mercat.

Coordinació, seguretat i salut

Segons el R.D. 1627/97 de Dispociciones mínimes de seguretat  i de salut en les obres de construcció, tota obra ha de disposar d’un coordinador S.S.

i

Llicència d'obertura i d'activitats

Qualsevol local en el que es vulgui desenvolupar una activitat econòmica necessita d’una llicència d’obertura que cal tramitar a l’ajuntament corresponent.

h

Cèdula d'habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és el document que garanteix el compliment dels requeriments mínims d’habitabilitat establerts en el Decret 55/2009 de la Generalitat de Catalunya, tant de nova construcció (cèdula d’habitabilitat de nova ocupació) com usats (cèdula d’habitabilitat d’habitatges usats).

Museografia

Ens hem especialitzat en la col·laboració per a la realització de projectes d’exposicions de museografia, ajudant al dissenyador de l’exposició a formar el projecte segons format BIMSA. (Documentació econòmica, Plec de Condicions i annexos al projecte)

Tràmits per a sol·licitar subvencions

Els organismes públics ofereixen subvencions per a la rehabilitació d’edificis. A vegades aquesta informació és difícil de trobar.

Projecte canvi d'ús

És necessari un projecte de canvi d’ús per a modificar l’ús d’un espai per un altre, com per exemple d’un ús inicial de local o despatx a habitatge.

Click to access the login or register cheese