932 054 733 jc@jcmari.net

El canvi d’alineacions a què obliga el Pla General Metropolità a la zona de la Rambla del Badal, ha generat una sèrie de mitgeres que queden al descobert a mesura que les edificacions contigües s’han anat adaptant a la nova alineació. Aquestes noves mitgeres són el que l’Ordenança d’usos del Paisatge urbà qualifica de mitgeres consolidades; és a dir, aquelles mitgeres que no poden ser cobertes per les edificacions venies i que, per tant, tenen tendència a perpetuar-se en el temps creant així una distorsió en la percepció del paisatge de la ciutat.

Dins aquest conjunt de mitgeres hi trobem la mitgera de Rambla de Badal 163. La mitgera té una superfície aproximada de 215 m², constructivament esta formada per la paret mitgera del propi edifici de Rambla de Badal amb un arrebossat i pintat a les dues plantes inferiors i revestit amb unes plaques ondulades a les quatre plantes superiors. La mitgera, doncs, només esta formada per aquesta paret, sense aïllament ni envà pluvial.

Seguint les directrius dels tècnics del Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, es proposa la millora de la paret mitgera mitjançant, una millora del aïllament tèrmic.

En quant a la composició, es proposa en primer lloc, retirar les plaques ondulades que revesteixen les quatre plantes superiors de la mitgera per posteriorment repicar les pilastres utilitzades com a suport per a la construcció de l’envà pluvial no existent actualment, regularitzant així el parament de la mitgera. S’igualarà també el coronament horitzontal rematant-lo amb un ampit metàl·lic. S’aplicarà una aïllament a base de plaques de poliestirè expandit de 100 mm d’espessor inclosa malla reforçant, capa d’anivellació i pintura a tota la zona repicada, mentre que a la zona no repicada s’aplicarà la malla reforçant, capa d’anivellació i pintura.http://jcmari.es/wp-admin/post.php?post=4736&action=edit

Per a triar els colors d’aquest revestiment, es té en compte els colors de la façana principal de l’edifici, per donar-li una continuïtat.

Es construirà una jardinera de pedra artificial en planta baixa on s’hi plantaran unes plantes enfiladisses Per mitja d’uns tensors i malles d’acer inoxidable instal·lades sobre la mitgera amb una subestructura de platines d’acer galvanitzat les plantes s’aniran enfilant dotant així a la mitgera de una textura vegetal.

En la Planta Baixa la paret mitgera en l’actualitat disposa de una zona per aparcar les bicicletes, aquesta zona serà desplaçada per a no interferir amb la construcció de la jardinera.

Click to access the login or register cheese