932 054 733 jc@jcmari.net

El canvi d’alineacions a què obliga el Pla General Metropolità generen una sèrie de mitgeres que queden al descobert a mesura que les edificacions contigües s’han anat adaptant a la nova alineació. Aquestes noves mitgeres són el que l’Ordenança d’usos del Paisatge urbà qualifica de mitgeres consolidades; és a dir, aquelles mitgeres que no poden ser cobertes per les edificacions venies i que, per tant, tenen tendència a perpetuar-se en el temps creant així una distorsió en la percepció del paisatge de la ciutat.

La mitgera té una superfície aproximada de 186m² i la façana posterior de 51m² amb una superfície total d’actuació de 237m², constructivament esta formada per la paret mitgera del propi edifici de la plaça trinitat 8 amb un arrebossat i pintat a la l’alçada de 1,5m, i en la resta de mitgera es un envà pluvial sense revestir. La façana posterior on també s’actua té el mateix acabat que la mitgera . La mitgera, doncs, només esta formada per aquesta paret, sense aïllament i l’envà pluvial.

Seguint les directrius dels tècnics del Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, es proposa la millora de la paret mitgera mitjançant, una millora del aïllament tèrmic.

En quant a la composició, s’ha injectat aïllament de poliuretà de baixa densitat per garantir l’aïllament tèrmic de la mitgera i façana posterior, un arrebossat per regularitzar així el parament de la mitgera. S’ha igualat el coronament horitzontal rematant-lo amb un ampit metàl·lic.

S’ha aplicat un revestiment de COTEGRAN DECOR CUARZO com acabat. Per a triar els colors d’aquest revestiment, es va tenir en compte els colors de la façana principal de l’edifici, per donar-li una continuïtat.

S’ha construït una jardinera- armari-revestiment de xapa en planta baixa on hi ha plantades unes plantes enfiladisses que per mitja d’uns tensors instal·lats sobre la mitgera amb una subestructura de perfils alumini anoditzat natural de la casa ALU-STOCK les plantes s’aniran enfilant dotant així a la mitgera de una textura vegetal, en la primera planta.

La subestructura continua al llarg de la mitgera per dibuixar un especejament tipus quadre escocès que tenen instal·lat unes plaques fotovoltaiques que donaran energia, que es aprofitada per la mateixa instal·lació i la biblioteca que hi ha enfront.

Click to access the login or register cheese